Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach Tarczy Finansowej PFR – część 2.

Wypełniasz wniosek w ramach Tarczy Finansowej PFR jednak masz konkretne pytania dotyczące poszczególnych zapisów? Zapoznaj się z drugą częścią pytań najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców. 

21. Czy JDG, która zatrudnia 100 osób na umowę zlecenie jest mikrofirmą czy małą/średnią?

Odpowiedź: O tym czy firma kwalifikuje się jako mikrofirma czy jako małe lub średnie przedsiębiorstwo decydują dwa czynniki. Pierwszym jest zatrudnienie, natomiast drugim roczny obrót lub suma bilansowa. Firma, która na 31 grudnia 2019r. zatrudniała od 1 do 9 pracowników (na podstawie stosunku pracy nie licząc właściciela) oraz jej roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczała kwoty 2 mln euro traktowana jest jako mikrofirma. Przy czym, aby firma kwalifikowała się jako mikrofirma oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Natomiast jako MŚP traktujemy firmy zatrudniające na 31 grudnia 2019r. do 249 osób (na podstawie stosunku pracy nie licząc właściciela) których roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekraczała 43 mln euro. 

22. Co z JDG, które co prawda nie zatrudniają żadnych pracowników (umowa o pracę / zlecenie), ale dają pracę wielu podwykonawcom oraz pracownikom B2B? Czy one otrzymają prawo ubiegania się o subwencję?

Odpowiedź: Jeżeli firma nie zatrudnia nikogo na podstawie stosunku pracy, a jedynie współpracuje na podstawie kontraktów B2B,nie może ubiegać się o subwencję finansową.

23. Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?

Odpowiedź: Nie. Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalać dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, powinien zostać wskazany marzec 2020 r. 

Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).

24. Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów ? 

Odpowiedź: Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT).

25. Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji ?

Odpowiedź: Kwota subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorcy obliczana jest jako iloczyn liczby pracowników zatrudnianych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz bazowej kwoty subwencji (uzależnionej od wysokości spadku przychodów ze sprzedaży).

Liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może być większa niż liczba pracowników:

  • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w 2019r. – jeżeli przedsiębiorca zaznaczy pole: „Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej wskazuje maksymalną liczbę pracowników na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim (miesiąc referencyjny)”; albo 
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. – jeżeli przedsiębiorca nie zaznaczy pola z powyższym oświadczeniem (w takiej sytuacji miesiącem referencyjnym będzie 31 grudnia 2019 r.).

Mikroprzedsiębiorca może wybrać datę wskazującą limit liczby pracowników, która jest dla niego korzystniejsza – dla przykładu mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność sezonową szczyt zatrudnienia odnotowuje w miesiącach maj-sierpień. Pozostałe miesiące są dla niego sezonem „martwym” – z tego względu, jeżeli taki przedsiębiorca składa wniosek o subwencję w maju, korzystniejsze będzie dla niego wybranie limitu zatrudnienia z opcji 1 (miesiąc z roku poprzedniego) niż z opcji 2 (limit zatrudnienia z 31 grudnia 2019 r.)

Przedsiębiorca będący MŚP oświadcza o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: Jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę "w górę".

Dla określenia powyższego stanu zatrudnienia (zatrudnienie na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną: 

  • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz 
  • współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Wyjaśnienie o szczegółowym sposobie ustalania stanu zatrudnienia są dostępne tutaj.

26. Jaki jest cel wskazywania we wniosku o subwencję zakładanej części pokrycia strat w perspektywie 12 miesięcy? 

Odpowiedź: Wymagana w formularzu wniosku informacja dotycząca wskazania przez wnioskodawcę zakładanego procentowego pokrycia strat finansowych w perspektywie 12 miesięcy jest jedynie informacją statystyczną i nie wpływa na warunki udzielenia subwencji.

27. Czy warunkiem wnioskowania o subwencję jest brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne ?

Odpowiedź: Tak, to jeden z warunków ubiegania się o subwencję. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca, który:

  • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, 
  • nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo 
  • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.

Przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

28. Jako Rolnik/Rybak nie wiem czy mam nr REGON. Gdzie mogę to sprawdzić?

Odpowiedź: W przypadku gdy Rolnik lub Rybak nie posiada wiedzy o swoim numerze REGON, może:

  • sprawdzić swój status za pomocą bazy internetowej REGON pod linkiem;
  • zgłosić chęć nadania numeru REGON do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzu RG-OF. W związku z sytuacją związaną z wystąpieniem COVID-19, Główny Urząd Statystyczny rekomenduje się składanie wniosku o nadanie REGON droga zdalną – szczegóły w poniższym linku.

29. Jak ustalić spadek sprzedaży u przedsiębiorców rozliczających VAT metodą kasową? 

Odpowiedź: Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

30. Jak uwzględniać faktury zaliczkowe przy ustalaniu spadku obrotów?

Odpowiedź: Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej są dane dotyczące obrotów beneficjenta. Istotne jest wykazanie, że  obroty spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego. 

Z tego względu we wniosku o przyznanie subwencji należy wskazać obrót wykazywany w deklaracji VAT (ewentualnie JPK_VAT). Otrzymane zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów i świadczenia usług powodują powstanie obowiązku podatkowego VAT w chwili wpływu na rachunek bankowy całości lub części zapłaty. Natomiast, przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym takich zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

31. Jaką datę rozpoczęcia działalności należy wpisać we wniosku o subwencję? W jakiej bazie weryfikowane jest, kiedy firma rozpoczęła działalność?

Odpowiedź: Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej powinien wskazać faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a nie datę powstania podmiotu, czy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po złożeniu wniosku, wskazana data jest weryfikowana przez PFR (na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, KRS oraz CEIDG). Niezgodność dat z odpowiednich rejestrów z datą wskazaną we wniosku nie spowoduje jednak jego odrzucenia. Warunkiem otrzymania subwencji finansowej jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.

32.    Do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany przedsiębiorca zatrudniający 9,2 pracownika? 

Odpowiedź: Zakładając, że nie zachodzą żadne inne przesłanki negatywne, taki przedsiębiorca, uwzględniając wyłącznie kryterium zatrudnienia, zostanie zakwalifikowany jako MŚP. Wynika to z tego, że zgodnie z treścią uchwały RM stanowiącej podstawę funkcjonowania Programu mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. Tym samym przedsiębiorca zatrudniający 9,2 pracownika w przeliczeniu na pełne etaty (czyli więcej niż 9) jest MŚP w rozumieniu Programu.

33. W jaki sposób weryfikowane są dane o spadku obrotów w przypadku przedsiębiorców rozliczających VAT kwartalnie? 

Odpowiedź: W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie walidacja odbywa się w oparciu o JPK_VAT - przedsiębiorca musi jednak pamiętać o tym, żeby odczekać co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. JPK_VAT składany jest za okresy miesięczne, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym (np. miesiąc raportowany to kwiecień, JPK_VAT powinien zostać złożony nie później niż do 25 maja). 

34.  Jeżeli wnioskodawca ma ujemne przychody ze sprzedaży, to co powinien wskazać we wniosku o udzielenie subwencji?

Odpowiedź: W przypadku ujemnych przychodów ze sprzedaży wnioskodawca powinien wskazać wartość „0”. Jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc referencyjny wnioskodawca również odnotował ujemną wartość przychodów ze sprzedaży, dla takiego przedsiębiorcy korzystniejsze może okazać się odniesienie się do miesiąca kalendarzowego odpowiadającego miesiącowi referencyjnemu w roku poprzednim.

35. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej w przypadku przekształcenia działalności ze spółki jawnej (od 01.05.2017 do 29.02.2020) na jednoosobową działalność gospodarczą (od 01.03.2020)?

Odpowiedź: Jeżeli jednoosobowa działalność gospodarcza jest prowadzona od 1 marca 2020 r. (spółka jawna została zlikwidowana, a następnie została zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza na nazwisko jednego ze wspólników) – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie może skorzystać z subwencji finansowej (brak spełnienia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej na 31 grudnia 2019 r.). Jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest bowiem traktowana jako kontynuacja działalności spółki jawnej. 

W sytuacji, o której mowa w art. 66 KSH (gdy w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd przyzna drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem) uznaje się, że ten wspólnik, któremu na podstawie orzeczenia sądu zostało przyznane prawo do przejęcia majątku spółki, jest jej sukcesorem uniwersalnym (następcą prawnym pod tytułem ogólnym). W konsekwencji, taki wspólnik może złożyć wniosek o subwencję w imieniu spółki, której majątek przejął.

36. Czy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa można uznać za kontynuację działalności w kontekście liczby pracowników, jak i obrotów?

Odpowiedź: W przypadku przekształcenia polegającego na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, na potrzeby ustaleń dotyczących subwencji finansowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie będzie uznawana za kontynuatora działalności prowadzonej przez jednoosobową działalność gospodarczą w kontekście ustalania liczby pracowników i obrotów. Taka samo procedura wygląda w  sytuacji, jeżeli firma - jednoosobowa działalność gospodarcza zawnioskuje o subwencję w maju 2020 r. i ją uzyska, a następnie dokonana przekształcenia poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej?

37. Czy udzielona subwencja podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej? Czy środki przekazane w formie subwencji mogą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego?

Odpowiedź: Nie, środki przekazane w formie subwencji finansowej przedsiębiorcy nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są także wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

38. Czy jeżeli stan zatrudnienia obniży się w ciągu któregokolwiek momentu w 12-miesięcznym okresie udzielenia subwencji finansowej konieczny jest natychmiastowy zwrot subwencji finansowej przez mikrofirmę/MŚP?

Odpowiedź: Nie, warunki dotyczące umorzenia subwencji finansowej podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem.

39. Czy konieczne jest utrzymanie tych samych pracowników w ciągu 12-miesięcznego okresu udzielenia subwencji finansowej, czy też istotne jest utrzymanie poziomu zatrudnienia przez mikrofirmę/MŚP?

Odpowiedź: Nie. Na potrzeby badania warunków umorzenia subwencji finansowej bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem.

40. Jak traktowana jest sytuacja, w której pracownik dobrowolnie zrezygnuje z pracy w mikrofirmie/MŚP (tj., gdy kwestia utrzymania zatrudnienia nie zależy wyłącznie od pracodawcy)?

Odpowiedź: Kwestia formy rozstania z pracownikiem, jak i strony inicjującej takie rozstanie nie ma znaczenia dla badania warunków dotyczących zwrotu subwencji finansowej. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem.

41. W jaki sposób liczony jest przychód MŚP na potrzeby ustalenia poziomu możliwej subwencji finansowej?

Odpowiedź: Przychód osiągnięty przez danego przedsiębiorcę w 2019 r. należy ustalić w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2019 r. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę składania wniosku przychód należy określić na podstawie innych dostępnych dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg rachunkowych.

Zapoznaj się z pozostałymi pytaniami na dedykowanej stronie

Inne aktualności

Podcast Pionierów wraca – w pierwszym odcinku dowiesz się, jak tworzyć innowacje w dużej korporacji.

Chcesz dowiedzieć się jak zmierzyć ślad węglowy firmy? Zobacz nasz darmowy kurs!